Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego PAWIS.

(obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014roku)

I. Postanowienia ogólne.

 1. Poniższy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze sklepu internetowego PAWIS, zasady dokonywania transakcji w sklepie działającym pod adresem: www.sklep.pawis.com.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto  wymienionych zwrotów, należy je rozumieć w  znaczeniu podanym poniżej:
  • a)  Sprzedawca – rozumie się przez to PAWIG Sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi, przy ul. Czerwcowej 22 (93-349), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia , XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000192961, NIP 729-24-56-399, REGON 472660245,
  • b)  Klient –  osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych,
  • c)  Sklep – sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep.pawis.com.pl,
  • d)  Towar lub Towary –  towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie,
  • e)  Cena – to cena brutto Towaru wyrażona w złotych polskich, zawierająca podatek VAT. Cena umieszczona jest obok informacji o Towarze w Sklepie, nie zawiera Kosztów Dostawy Towaru,
  • f)  Dostawca – firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą, Poczta Polska lub inny operator publiczny zajmujący się doręczaniem przesyłek,
  • g)  Koszt dostarczenia Towaru – opłaty za dostawę Towaru do Klienta,
  • h)  Zamówienie –  zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 4. Dostępność towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach południowych z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.
 6. Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.
 7. Zamówienia realizowane są na terenie Polski. Możliwa jest dostawa za granicę lecz wymaga to indywidualnych ustaleń ze Sklepem.
 8. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Ostateczna cena jest każdorazowo potwierdzana Kupującemu w momencie wyboru opcji „Potwierdź zamówienie” przed wysłaniem zamówienia. Wskazana cena jest również potwierdzana na paragonach lub fakturach Vat wysyłanych z towarem.
 9. Wszystkie towary znajdujące się na stronie są fabrycznie nowe.
 10. Sprzedawca może powierzyć wykonywanie poszczególnych obowiązków Sprzedawcy lub bieżącą obsługę Sklepu podwykonawcom, bez informowania o tym Klientów. Pozostaje to bez wpływu na zakres oraz jakość usług Sprzedawcy, Sprzedawca jest też w każdym wypadku stroną Umowy o Świadczenie Usług.
 11. Umowa Sprzedaży zostaje każdorazowo zawarta z zastrzeżeniem warunku, że ulega rozwiązaniu jeżeli Klient nie odbierze Towaru w terminie 21 dni od jej zawarcia, pomimo dokonania w tym okresie przez Sprzedawcę co najmniej dwukrotnej próby doręczenia Towaru zgodnie z Zamówieniem. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku uprzedniego indywidualnego uzgodnienia z Klientem woli wykonania Umowy przez strony oraz ustalenia nowego terminu. W przypadku rozwiązania Umowy z powodu ziszczenia się warunku rozwiązującego Sprzedawca zwraca Klientowi Cenę Towaru oraz inne koszty, o ile zostały one przez Kupującego już zapłacone na rzecz Sprzedawcy, w sposób w jaki Sprzedawca otrzymał zapłatę.
 12. W przypadku gdy realizacja zamówienia jest niemożliwa ponieważ Towar jest niedostępny, Sprzedawca informuje Klienta o tym fakcie oraz o możliwości spełnienia świadczenia zastępczego, odpowiadającego jakości, przeznaczeniu oraz cenie pierwotnego zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi woli otrzymania świadczenia zastępczego, Sprzedawca niezwłocznie (nie później niż w terminie 30 dni) zwraca Klientowi Cenę Towaru oraz inne koszty, o ile zostały one przez Klienta już zapłacone na rzecz Sprzedawcy, w sposób w jaki Sprzedawca otrzymał zapłatę.

II. Realizacja zamówienia.

 1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie przyjmowane są poprzez wybór towaru zamieszczonego na stronie internetowej i podaniu ilości, koloru oraz rozmiaru a następnie dodanie wybranego towaru do koszyka. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru.
 2. W kolejnych krokach procesu realizacji zamówienia Klient zostanie poproszony o podanie danych potrzebnych do realizacji dostawy, o wybranie formy dostawy oraz sposobu płatności. Jeśli Klient wyraża chęć otrzymania faktury Vat zostanie dodatkowo poproszony o podanie niezbędnych danych.
 3. W podsumowaniu zamówienia Klient otrzyma informację o cenie za zakupiony Towar lub towary uwzględniającej należne podatki (cena brutto) oraz o całkowitych kosztach dostawy z uwzględnieniem należnych podatków oraz kosztów pakowania. Podana suma końcowa jest kwotą końcową – do zapłaty.
  Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości zamówienia, dla której przesyłka Towaru jest darmowa.
 4. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie sklepu internetowego. Do złożenia zamówienia jest wymagana rejestracja Kupującego.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego oraz prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Kupującego są niepełne na sposób uniemożliwiający prawidłowe zaadresowanie przesyłki. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sklep zobowiązany jest powiadomić Kupującego ze wskazaniem przyczyny.
 7. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
  • a)  złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
  • b)  złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu
 8. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych licząc od momentu otrzymania płatności od Kupującego lub w przypadku płatności za pobraniem licząc od dnia złożenia zamówienia.
 9. Zrealizowane zamówienie zostanie potwierdzone wiadomością e-mail przesłaną na adres e-mail zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym.
 10. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

III. Zasady płatności.

 1. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:
  • a)  gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez Dostawcę,
  • b)  przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • c)  kartą płatniczą – za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu, w sytuacji gdy posiadana przez Klienta karta daje mu taką możliwość.
 2. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:
  • imię i nazwisko albo firmę Klienta,
  • numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie).

   Płatności należy dokonać na rachunek bankowy:
   46 1140 2017 0000 4102 0566 3895

   PAWIG Sp. z o.o.
   ul. Czerwcowa 22
   93-349 Łódź

 3. Sprzedawca umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

  Wówczas uregulowanie płatności może odbyć się poprzez:

  • kartę płatniczą m.in. VISA, MasterCard
  • przelewem bankowym, przelewem on-line, e-przelewem
 4. W przypadku gdy Sprzedawca wprowadzi możliwość dostawy zamówionego Towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej, wówczas możliwa będzie również płatność za pobraniem za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 5. Sprzedawca przewiduje również możliwość wprowadzenia płatności gotówką przy odbiorze osobistym przez Klienta w wyznaczonym punkcie handlowym Sprzedawcy. Sprzedawca poinformuje o wprowadzeniu takiej możliwości na stronie internetowej Sklepu.
 6. Zobowiązania Klienta wynikających z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

IV. Dostawa towaru.

 1. Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy. Sprzedawca przewiduje możliwość wprowadzenia realizacji dostaw przesyłką pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej. Sprzedawca poinformuje o takiej możliwości na stronie internetowej Sklepu.
 2. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana do 5 dni roboczych, liczonych:
  • a)  od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem;
  • b) od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem.

   Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

 3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.
 4. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
 5. Sprzedawca przewiduje możliwość odbioru osobistego Towaru przez Klienta w salonach Sprzedawcy. Informację o takiej możliwości Sprzedawca zamieści na stronie internetowej Sklepu. Odbiór zamówionego Towaru możliwy będzie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie wymaga formy pisemnej), w wyznaczonym punkcie handlowym Sprzedawcy, po uprzednim potwierdzeniu terminu przez administrację Sklepu drogą mailową lub telefoniczną.
 6. Klient dokonuje wyboru formy przesyłki w trakcie składania zamówienia. Poniższa tabela obrazuje zasady naliczania opłat za transport oraz określa orientacyjny czas dostawy:
  • Przesyłka kurierska – 18,50zł  – FeDex –  zazwyczaj 2dni, maksymalny czas dostawy do 5dni roboczych.
  • Przesyłka kurierska pobraniowa – 20zł – FeDex –  zazwyczaj 2dni, maksymalny czas dostawy do 5dni roboczych.
 7. Przy wyborze dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz płatności za pobraniem – w przypadku nie zastania Klienta pod wskazanym adresem albo braku środków pieniężnych na zapłatę za przesyłkę – kurier zostawia awizo z kontaktem do najbliższego oddziału firmy kurierskiej. Po awizie następnego dnia roboczego ponawiana jest próba doręczenia. Po drugiej bezskutecznej próbie doręczenia Klient może odebrać przesyłkę w ciągu 7 dni w oddziale Dostawcy. Po tym terminie przesyłka zwracana jest do Sklepu.  Klient może skontaktować się z Działem Obsługi Klienta w celu ustalenia terminu kolejnej dostawy. W celu sprawnego dostarczenia przesyłki, Klient proszony jest o podanie numeru telefonu komórkowego podając dane do dostawy.
 8. Klient przed odebraniem przesyłki jest proszony o sprawdzenie w obecności kuriera, stanu opakowania oraz kompletności przesyłki. W przypadku stwierdzenia  uszkodzenia opakowania Klient zobligowany jest do sporządzenia  w obecności kuriera protokołu dotyczącego uszkodzenia przesyłki. Klient  jest proszony o kontakt ze Sklepem Internetowym w celu zgłoszenia zauważonych wad, braków, uszkodzeń opakowania.

V. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do  zwrotu Towaru Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą.
 3. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. W odniesieniu do umów:
  • a)  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • b)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • c)  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • d)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 5. W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 6. Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia dowodu odesłania.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Strony uzgodnią inaczej. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży.
 9. Do odsyłanego towaru Klient proszony jest o dołączenie dokumentu zakupu (paragonu fiskalnego lub faktury Vat).

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

(oświadczenie to należy wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

PAWIG Sp. z o.o., 93-349 Łódź, ul. Czerwcowa 22

Ja (podać imię i nazwisko Klienta) niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej rzeczy: (podać nazwy kupionych przedmiotów) numer zamówienia (podać numer zamówienia).

Powód odstąpienia od umowy: (opcjonalnie).

Data zawarcia umowy to (podać datę złożenia zamówienia), data odbioru zakupionych przedmiotów (podać datę).

Imię i nazwisko: (podać imię i nazwisko Klienta)

Adres: (podać adres Klienta)

Data: (podać datę odstąpienia od umowy)

Podpis: (tylko jeśli niniejsze świadczenie jest wysyłane w formie papierowej).

VI. Procedura reklamacyjna.

 1. Wszystkie towary objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru z umową.
 2. Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na niezgodność towaru z umową.
 3. Kupujący może składać Sklepowi reklamacje dotyczącej zawartej Umowy pod adresem bok@pawis.com.pl lub w formie pisemnej na adres Sklepu. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • Imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon Klienta,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep Internetowy zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Towar reklamowany należy odesłać na adres Sklepu PAWIG Sp. z o.o., ul. Czerwcowa 22, 93-349 Łódź. Koszty odesłania ponosi Klient. Mogą one zostać zwrócone Klientowi w sytuacji gdy reklamacja zostanie uwzględniona.
 6. Do odsyłanego towaru Klient proszony jest o dołączenie dokumentu zakupu (paragonu fiskalnego lub faktury Vat).
 7. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 8. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

VII. Ochrona danych osobowych.

 1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) przez Administratora Danych Osobowych PAWIG Sp. z o.o., ul. Czerwcowa 22, 93-349 Łódź, w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu dla celów realizacji zamówienia oraz wystawienia faktury Vat.
 2. Składając zamówienie, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych osobowych PAWIG Sp. z o.o. dla celów marketingowych oraz zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 3. Dane osobowe Klienta gromadzone będą z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z przepisami prawa. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 4. Wyrażając zgodę Klient jednocześnie oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania zamówień i ich realizacji w Sklepie.
 5. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

VIII.  Dane kontaktowe.

We wszelkich sprawach związanych dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

 • a)  pocztą pod adresem:
  PAWIG Sp. z o.o.
  ul. Czerwcowa 22
  93-349 Łódź
 • b)  telefonicznie pod numerem telefonu: +48 693 89 50 00,
 • c)  za pośrednictwem faxu pod numerem: +48 42 684-75-36,
 • d)  za pośrednictwem e-mail: bok@pawis.com.pl

IX. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług.

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w ramach Sklepu.
 2. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez usunięcie Konta Klienta oraz przesłanie odpowiedniego oświadczenia Sprzedawcy, w formie:
 3. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów. Sprzedawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta albo składania Zamówienia.
 4. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu oraz składania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. m.in. w sytuacjach gdy Klient:
  • a)  podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • b)  dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów, w szczególności poprzez wprowadzone przez niego Treści,
  • c)  narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień lub wielokrotne dokonywanie Rezerwacji Towarów i ich kilkakrotne nieodbieranie, uzasadniające przypuszczenie, że Klient działa celowo na szkodę Sprzedawcy.
 5. Klient, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 4 powyżej może korzystać ze Sklepu po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą  i uzyskaniu zgody Sprzedawcy na dalsze korzystanie ze Sklepu.

X. Licencja

 1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie, a także do korzystania z treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawnionego do tego podmiotu, na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu jakiekolwiek Treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie Klienta lub w innym miejscu Sklepu udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.

XI.  Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest częścią zawieranej przez firmę PAWIG Sp. z o.o. oraz Klientem umowy sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży oraz Umowy o Świadczenie Usług jest siedziba Sprzedawcy.
 3. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 5. W razie pozostałych wątpliwości sugerujemy kontakt pod adresem e-mail: bok@pawis.com.pl lub numerem telefonu 693 89 50 00 (pn.-pt. godz. 09.00-17.00).
 6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
 8. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.
 9. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla już zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży.

——————————————-

POUCZENIE OD ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży)

Mają państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin od odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy ,muszą Państwo poinformować nas:

Pawig Sp.z o.o, ul. Czerwcowa 22, 93-349 Łódź 

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną )Formularz oświadczenia dołączony jest do przesyłki.

Mogą państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy ,jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego  przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) niezwłocznie a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej  umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie :w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i  funkcjonowania rzeczy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz należy wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

PAWIG Sp. z o.o.
93-349 Łódź
ul. Czerwcowa 22
bok@pawis.com.pl

Ja ……………………………………….niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej rzeczy: (podać nazwy kupionych przedmiotów) numer zamówienia (podać numer zamówienia).

Powód odstąpienia od umowy…………………………………. (opcjonalnie)

Data zawarcia umowy to…………………………………. (podać datę złożenia zamówienia), data odbioru zakupionych przedmiotów (podać datę).

Imię i nazwisko: ……………………………………………….(podać imię i nazwisko Klienta)

Adres:……………………………………………………………………… (podać adres Klienta)

Data:……………………………………………………… (podać datę odstąpienia od umowy)

Podpis:…………………………. (tylko jeśli niniejsze świadczenie jest wysyłane w formie papierowej).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej